Tên tài nguyên/phần mềm Ngày đăng Số lần tải
Hướng dẫn cài đặt phần mềm PMIS 25/04/15 484
Tài liệu hướng dẫn cài đặt PMIS
Bộ cài đặt nâng cấp PMIS 25/04/15 348
Bản nâng cấp PMIS - Cập nhật 12/2014
Bộ cài đặt phần mềm PMIS 25/04/15 422
Bộ cài đặt PMIS đầy đủ phiên bản cập nhật 12/2014QLC-THÔNG BÁO
QLC-Công văn 06/PGD&ĐT-TĐKT
QLC-Quyết định...
QLC-Công văn 18/PGD
CTĐĐ-Hướng dẫn 04-HD/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 09-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Chương trình 07-CTr/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 06-KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 07/KH/HĐĐ
CTĐĐ-Kế hoạch 27-KH/ĐTN
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành