Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
3994/QĐ-UBND 29/09/17 373
Quyết định CSTĐ CS
4293/QĐ-UBND 29/09/17 180
Quyết định LĐTT
2297/QĐ-UBND 29/09/17 80
Quyết định cờ thi đua tỉnh
2155/QĐ-UBND 29/09/17 206
Quyết định CSTĐ cấp tỉnh
2154/QĐ-UBND 29/09/17 310
Quyết định bằng khen tỉnh
2153/QĐ-UBND 29/09/17 89
Quyết định tập thể lao động xuất sắc
4296/QĐ-UBND 06/09/17 181
Quyết định tập thể LĐTT năm học 2016-2017
4294/QĐ-UBND 06/09/17 58
Quyết định LĐTT NH 2016-2017 các trường Mn tư thục
3995/QĐ-UBND 06/09/17 61
Quyết định CSTĐ cơ sở NH 2016-2017 các trường MN tư thục
Quyết định 324/QD-UBND 10/06/15 647
V/v thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
Quyết định 1090/QĐ-UBND 10/06/15 841
Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của PGD&ĐT thành phố Bến Tre
Công văn 3121/UBND 08/06/15 583
V/v tăng cường công tác quản lý tuyển dụng công chức viên chức


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành