Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015 27/08/14 492
Mẫu thống kê emis đầu năm 2014-2015
Gửi các tất cả các trường MN Công lập, Tư thục. Gửi về đ/c Nga hạn chót ngày 12/9/2014
Thư mời dự họp chuyên môn mầm non 26/08/14 317
Thư mời dự họp chuyên môn mầm non
BC số liệu gấp gửi PGD MN 22/08/14 487
Báo cáo số liệu gấp gửi lại PGD MN 15 giờ ngày 22/8/2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành