Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Kế hoạch 1636/KH-PGD 06/12/17 243
Kiểm tra việc tổ chức kiểm tra HKI NH 2017-2018
Quyết định 472/QĐ-PGD 06/12/17 175
Về việc kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra HK I NH 2017-2018
Công văn 1630/PGD 06/12/17 183
Về việc chuẩn bịi tếp Đoàn kiểm tra PCGD xoá mù chữ của tỉnh năm 2017
tHÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ PCGD 05/12/17 148
tHÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ PCGD
THÔNG BÁO 05/12/17 181
THÔNG BÁO
Tài liệu hướng dẫn phần mềm thiết bị 05/12/17 116
Tài liệu hướng dẫn phần mềm thiết bị
Dự toán bổ sung 04/12/17 607
Các trường liên hệ Phòng Hành chính nhận Quyết định
THÔNG BÁO KHẨN 04/12/17 376
THÔNG BÁO KHẨN
Giấy mời 1622/GM-PGD 04/12/17 270
Về việc họp Hiệu trưởng lệ kỳ tháng 12
Thông báo nhận sách kỹ năng sống 04/12/17 126
Thông báo nhận sách kỹ năng sống
Quyết định 13189/QĐ-SGD 04/12/17 117
QĐ về việc cử giáo viên tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2017
Công văn 5553/UBND-NgV 04/12/17 189
V/v nâng cao hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động xã hội có yếu tố nước ngoài
Thông báo 135/TB-SVHTTDL 04/12/17 74
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng Trong tài thể thao cấp tỉnh 2017
Phụ chú: Các trường nếu có cử giáo viên đi học thì thông báo giúp
Quyết định 13174/QĐ-SGD 04/12/17 155
QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra kỹ thuật công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017
Bảng giá dự thầu của hàng hoá 01/12/17 326
Bảng giá dự thầu của hàng hoá


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành